"คุณสืบชัย ไชยนุวัติ" นั่งนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินสมัย 6 Print

     นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย)

ซึ่งมีสมาชิกสมาคม เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 เสียง จาก 132 เสียง ถือว่าครบองค์ประชุม

โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวคือ นายสืบชัย ไชยนุวัติ 

ซึ่งสมาชิกมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกคุณสืบชัย ไชยนุวัติ เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 6 วาระ 2559 - 2562

    หลังจากการประชุม นายสืบชัย กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ที่ไว้วางใจเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินสมาคมกีฬายิงเป้าบิน

แห่งประเทศไทยอีกสมัยอย่างเอกฉันท์ และขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และ

ขอบคุณบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

และจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ชุดใหม่ภายใน 14 วัน 

alt

alt