ผลการแข่งขัน Sporting Clay 7-8 มีนาคม 2558 พิมพ์

 

MASTER - CLASS

CLASS - A

1. ปิยะ  จันทรัคคะ(18, 18, 15)

2. ไพโรจน์ นาควัชระ (18, 17., 16)

3.  เดชา ธนะแพสย์ (18, 12)

4. ชอว์ ชีวธนภูมิ (17, 15, 15) 

5. พีรพันธ์ ชัยคณารักษ์กุล (17, 14, 14)

1. พัฒระพี จันทองสุก (16, 15, 15)

2. Leon (14, 12, 12)

3. ปิยะณัฐ  พูลละเอียด (14, 10, 10)

4. ชาติชาย อุฬารวิริยากุล (12, 12, 11)

5. พันธุ์กร ภัคคะอนันต์ชัย (11, 7)

CLASS - B

CLASS - C

1. Malfait Patrick (16, 14)

2. อริสรา สุวรรณโฆษิต (15, 14, 13)

3. ศุภวิชญ์ วันทะยา (14, 10, 12)

4. สักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง (14, 10, 10)

5. ปิยะพรรวี ธาตุทองคำ (11, 10, 9)

1. ภาคภูมิ ราชกิจ (16, 13, 12)

2. ชัยณรงค์ แป๊ะพานิช (15, 12, 10)

3. ธนินณัฏฐ์ ฉันทิสาอัคริมา (14, 12, 11)

4. พัชรหทัย แซ่อุ่ย (13, 12, 12)

5. กชภูมิ ยุบลโชติ (13, 11, 8)

SIDE BY SIDE 

PUMP ACTION 

1. ดุลยภาส มกรารัตต์(13, 11, 10)

2. กรีธา โปวสุวรรณ (12, 9, 9)

3. จินดา สุวรรณโฆษิต (11, 9, 9)

1. นิพนธ์ ฉลาดพันธ์ (12, 10, 9)

2. ไพศาล ผาสุพรรณ (9, 8)

3. พงษสฤษดิ์ โตมีชัย (8, 7)

SINGLE BARREL

SMALL BORE

1. อ๊อด การะทุม (11, 9, 7)

2. วรวุฒิ สร้อยทอง (11, 8)

3. อนันต์ คลังเพชร (10, 10, 10)

1. อริสรา สุวรรณโฆษิต (10)

2. จินดา สุวรรณโฆษิต (8)

3. รัตนชัย รัตนเสวี (7, 5)

COMPAK M+A

COMPAK B

1.จิรวัฒน์ คุ้มครอง (18, 15, 13)

2. ไพโรจน์ นาควัชระ (16, 14, 12)

3. ปิยะ  จันทรัคคะ (16, 12, 11)

1. Malfait Patrick (15, 13)

2. ปิยะพรรวี ธาตุทองคำ (13, 12, 12)

3. สักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง (12, 12, 12)

COMPAK C

 

1.พัชรหทัย แซ่อุ่ย (15, 13, 12)

2.กรธวัช ธาตุทองคำ (14, 12, 12)

3. ชัยณรงค์ แป๊ะพานิช (14)

 

JUNIOR UNDER 14 

ธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัย (13, 10)

JUNIOR UNDER 18 

พีรัช สุวรรณโฆษิต (12, 12, 11)

LADY HUNTER

พัชรหทัย  แซ่อุ่ย (13, 12, 12)