Saturday, June 22, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
Home News ประกาศคัดตัว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2557)
ประกาศคัดตัว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2557) PDF Print E-mail

alt

เกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนทีมชาติไทย ประจำปี 2557

*นักกีฬาฯ*ในที่นี้หมายถึง นักกีฬาที่เป็นตัวแทนสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

*สมาคมฯ*ในที่นี้หมายถึง  สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

1.นักกีฬาที่ต้องการทำการคัดเลือกตัวฯ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย(ต้องเป็นสมาชิกที่ชำระค่าสมาชิกประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว)

2. นักกีฬาที่ต้องการทำการคัดเลือกตัวฯ ต้องทราบกฎ-ระเบียบ ในการแข่งขัน ตามกฎของสมาพันธ์ยิงปืนโลก และปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นการรบกวนนักกีฬาท่านอื่นๆ ขณะทำการแข่งขันทดสอบฯ  หากนักกีฬาท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฏหรือจงใจฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธิ์มิให้ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกต่อไป

3. นักกีฬาฯ จะต้องยอมรับในการตัดสินอันเป็นเด็ดขาดของกรรมการตัดสินในสนาม และ หากท่านใดที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสมาคมฯที่วางไว้แล้ว (ซึ่งจะมีรายละเอียดแนบมาด้วย)  ต้องยอมรับเงื่อนไขในการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในการส่งแข่งขันและให้การสนับสนุนนักกีฬาที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว

4.นักกีฬาฯที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องลงนามในหนังสือเอกสารสัญญา ที่ต้องให้ไว้กับทางสมาคมฯ และต้องปฏิบัติตามนั้น 

 

เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือกตัวนักกีฬาฯ

จะแยกเป็น 2 หลักเกณฑ์

1. กำหนดให้มีการคัดเลือกเก็บตัวนักกีฬาฯ ครบทั้งทีมๆละ 3 คน ในทุกๆประเภท โดยจัดอันดับตามคะแนนรวมที่ได้จากการคัดตัว คือเรียกคัดตัวทั้งหมด 3 ครั้ง นักกีฬาฯจะต้องมีคะแนนที่มากที่สุด 2 ครั้งรวมกัน (จะใช้เฉพาะคะแนนรอบคัดเลือกเท่านั้น ไม่มีการยิงรอบไฟนอล) และนำมาเทียบกำหนดหาผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดอันดับหนึ่ง สอง และสามตามลำดับ  จึงถือครบเป็น หนึ่งทีม (แทรปชาย-หญิง,สกีตชาย-หญิง และดับเบิ้ลแทรปชาย-หญิง )

**ในกรณีที่นักกีฬาเข้าทำการคัดตัวฯมากกว่าหนึ่งประเภท และสามารถทำคะแนนรวมได้อันดับที่หนึ่งของทุกประเภทที่ลงทำการคัดตัวฯ ทางสมาคมฯจะพิจารณาให้นักกีฬาผ่านเกณฑ์การเก็บตัวและลงทำการแข่งขันได้**

2. ในปี 2557 นี้ ทางสมาคมฯต้องการที่จะสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาฯ ให้มีการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของตนยิ่งขึ้น  จึงได้มีนโยบายการจัดส่งแข่งขันทั้งระดับโลก และระดับนานาชาติ และสนับสนุนชุดฝึกซ้อมโดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนดังนี้

-   นักกีฬาที่จะได้สิทธิ์รับการสนับสนุนจากทางสมาคมฯนี้ ต้องผ่านการคัดเลือกตัวฯ และต้องใช้คะแนนในการคัดเลือกตัวเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดการเป็นทีมนักกีฬายิงเป้าบินของสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

-   สำหรับการจัดส่งแข่งขันในระดับนานาชาติทั่วไป เช่น รายการแข่งขันระดับเอเชียและรายการเฟรนด์ชิพส์  ทางสมาคมฯจะเป็นผู้พิจารณาจากคะแนนที่นักกีฬาฯที่ผ่านการคัดเลือกตัวทำได้ ตามความเหมาะสมและงบประมาณของทางสมาคมฯ   และสำหรับรายการแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ทางสมาคมฯจะกำหนดให้นักกีฬาฯที่ผ่านเกณฑ์การการคัดเลือกตัวแล้ว ลงทำการแข่งขันครบทั้งทีมในแต่ละประเภท

หลักเกณฑ์การตัดสินในการแข่งขัน

- ให้ใช้กฎของสมาพันธ์ยิงปืนโลก (ISSF)ปี 2013ระหว่างการยิงแข่งขันโดย

- หากนักกีฬาที่ทำการแข่งขันฯมีคะแนนเท่ากันในแต่ละครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ให้ตัดสินโดยการ shoot off หลังจากจบการแข่งขัน ภายในเวลาไม่เกิน ครึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการจัดอันดับ

- คะแนนที่ดีที่สุด 2 ครั้ง ของนักกีฬาฯ หากมีคะแนน shoot off รวมอยู่ด้วย จะตัดสินอันดับโดยการถือว่าผู้ที่ชนะ shoof off ได้อันดับที่ดีกว่า

กำหนดการทดสอบคัดเลือกนักกีฬา สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ประเภทดับเบิ้ลแทรปชายหญิง

ครั้งที่ 1วันอาทิตย์ที่  16 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 2วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557

ครั้งที่ 3วันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม 2557

ประเภทแทรปชายประเภทสกีตชาย

ครั้งที่  1  วันเสาร์ที่   22 มีนาคม และวันอาทิตย์ที่    23 มีนาคม 2557

ครั้งที่  2  วันเสาร์ที่   26 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

ครั้งที่  3  วันเสาร์ที่   24พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 25พฤษภาคม 2557

(เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557)

ประเภทแทรปหญิง ประเภทสกีตหญิง

ครั้งที่  1 วันอาทิตย์ที่    23 มีนาคม 2557

ครั้งที่  2 วันอาทิตย์ที่    27 เมษายน  2557

ครั้งที่  3 วันอาทิตย์ที่    25พฤษภาคม 2557

 

***นักกีฬาที่ต้องการจะทำการแข่งขันฯ จะต้องแจ้งชื่อและยืนยันการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการแข่งขันของแต่ละประเภท เพื่อเป็นการสะดวกต่อการจัดตารางการยิงและการจัดกลุ่มยิง

***เริ่มทำการแข่งขันเวลา 10.00 น.  นักกีฬาทุกคนต้องมาเตรียมพร้อมก่อนจะเริ่มทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนนตามกฏของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ*

**  หมายเหตุ **  สมาชิกฯ(สมาชิกฯที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกฯประจำปี 2557  เรียบร้อยแล้ว)ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยมีค่าสมัครแยกตามประเภท ดัวนี้สกีตชาย และแทรปชาย เสียค่าสมัคร คนละ 1,000บาท ต่อครั้ง

สกีตหญิงและแทรปหญิงเสียค่าสมัคร คนละ 500บาท ต่อครั้ง

ดับเบิ้ลแทรปชาย  เสียค่าสมัคร คนละ 1,000บาท ต่อครั้ง

ดับเบิ้ลแทรปหญิง  เสียค่าสมัคร คนละ 800บาท ต่อครั้ง

(ค่าสมัครฯไม่รวมค่ากระสุน)

**ทางสมาคมฯจะนำค่าสมัครฯ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ของการทดสอบคัดเลือกตัวนักกีฬาฯ**

 

 

Calendar of Events

There are no events at this time
tot1

 

.

Skeet & Trap Shooting Assoctiation of Thailand

286 Ramkhamhaeng Rd., Huamaak, Bangkapi,
Bangkok 10240, Thailand
Tel. 662-3691935, 622-3190313 Fax.662-3190312