Monday, May 20, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
Home เกี่ยวกับเรา กฏและกติกาการยิงเป้าบิน ระเบียบการใช้สนามยิงเป้าบิน
ระเบียบการใช้สนามยิงเป้าบิน PDF พิมพ์ อีเมล

ระเบียบการใช้สนามยิงเป้าบิน
สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย 1. การใช้สนาม จะต้องลงชื่อก่อนทำการฝึกซ้อมในสนามตามประเภทการยิงที่ตนต้องการ เพื่อจัดเวลาและลำดับ
   
 2. เจ้าหน้าที่สนาม มีหน้าที่ช่วยจัดลำดับการใช้สนามให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามตารางและเวลา
   
 3. การซ้อมเพียงคนเดียวจะทำได้เมื่อสนามว่าง และไม่มีสมาชิกรอใช้สนามตามตารางจองเท่านั้น
   

 

RANGE SAFETY RULES

 1. TREAT EVERY GUN AS IF IT WERE LOADED AT ALL TIMES.

   
 2. NEVER HANDLE ANOTHER PERSON’S GUN WITHOUT PERMISSION.

   
 3. NEVER POINT A GUN AT ANYONE WHETHER THE WEAPON IS LOADED OR NOT.

   
 4. WHEN CARRYING A GUN, ENSURE THAT THE BREECH IS OPEN AND THE CHAMBER IS CLEAR.

   
 5. BEFORE LOADING, CHECK FOR CORRECT TYPE OF AMMUNITION.

   
 6. LOAD AND CLOSE THE GUN ONLY AT A FIRING POSITION.

   
 7. BETWEEN FIRING POSITIONS, CARRY THE GUN WITH THE BREECH OPEN.

   
 8. FIRE ONLY TOWARDS THE TARGET AREA.

   
 9. IF A GUN MISFIRES, KEEP WEAPON POINTED TOWARDS TARGET AREA AND CALL FOR HELP.

   
 10. PLACE A GUN ON A RACK WITH ITS MUZZLE POINTING UPWARDS AND THE BREECH OPEN.

   

 

กฎความปลอดภัยในการใช้สนามยิงปืน

 1. ปฏิบัติเสมือนว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ตลอดเวลา

   
 2. ไม่แตะต้องอาวุธปืนของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของปืน

   
 3. ไม่หันปากกระบอกไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องยิง ไม่ว่าจะมีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ก็ตาม

   
 4. ทุกครั้งเมื่อถือปืน ให้แน่ใจว่าลำกล้องเปิดและไม่มีกระสุนบรรจุอยู่

   
 5. ก่อนที่จะบรรจุกระสุน ให้ตรวจสอบว่า กระสุนที่บรรจุนั้นมีขนาดถูกต้องกับชนิดของปืนหรือไม่

   
 6. บรรจุกระสุนและปิดปืนที่ตำแหน่งช่องยิงเท่านั้น

   
 7. ระหว่างรอยิงในช่องยิง ให้ถือปืนด้วยการเปิดลำกล้องตลอดเวลา

   
 8. ยิงได้เฉพาะเป้าเท่านั้น

   
 9. หากปืน หรือกระสุนขัดข้อง ให้หันปากกระบอกไปในทิศทางช่องยิงและให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สนาม

   
 10. วางปืนในที่วางปืนและให้หันปากกระบอกขึ้น และต้องเปิดลำกล้องด้วย

   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 14:07 น.
 

ปฎิทิน กิจกรรม

There are no events at this time
tot1

 

.

สมาคม ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2369-1935 0-2319-0313
แฟกซ์ : 0-2319-0312